संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - स्मृती

निर्णयसिंधू
३२८ स्मृ. ७४

धर्मशास्त्र सुभाषीत
३२८ स्मृ. ७२

धर्मशास्त्र (अनुस्मृती)
३२८ स्मृ. १

देवल स्मृती
३२८ स्मृ. ७

दशावतार जयंती
३२८ स्मृ. ७१

त्र्यंबकी अशौचनिर्णय
३२८ स्मृ. ३५