संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - स्मृती

विवाहपटल
३२८ स्मृ. ८७

विज्ञानेश्वर व्यवहार
३२८ स्मृ. १९

रामचंद्राचार्य 
३२८ स्मृ. ४५

याज्ञवल्क्य स्मृती
३२८ स्मृ. १४

याज्ञवल्कस्मृती
३२८ स्मृ. १५

याज्ञ व एक्य स्मृती
३२८ स्मृ. १६