संस्कृत विभाग - स्मार्त

संतान गोपाल -२१

पिंडीकशुद्धी प्रयोग -१८
स्मार्त - १२ स्थालीपाक

स्मार्त - संस्कार - २४

स्मार्त - १३

चतुर्थीकर्म होम- २०