संस्कृत विभाग - कोश

श्रीघंटाशिरोमणि 
११३
मेदीनी
२१
मेदीनि त्रुटीत
२०
मातृका निघंटु
९९
महेश्वर विश्वप्रकाशे 
२५
महेश्वर विश्वकोश 
२४