मराठी विभाग - पुराण - मराठी

लिंगपुराणांतर्गत
४१० पु. ९३
भागवतार्गत वेपूगीत
४१० पु. ५८
भागवत वेदस्तुती
४१० पु. ५७