विज्ञानेश्वर व्यवहार
३२८ स्मृ. १९

Related Articles