संस्कृत विभाग-याज्ञिक

हिरण्यकेशी स्मार्त - १५
हिरण्यकेशी प्रयोग -१९
हिरण्यकेशी - १६
स्मार्ता ग्रायण - १७९
सर्वतोभद्रम - ३२

सप्तशती गुप्तवती

६१८ स्तो. २७५