याज्ञ व एक्य स्मृती
३२८ स्मृ. १६

Related Articles