संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - स्मृती

अनुस्मृती
३२८ स्मृ. २

328-Smru-27-Anant Dev

अनंतदेव
३२८ स्मृ. २७

अक्षर स्विकार

३२८ स्मृ. ९५