संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र

स्वप्नाध्याय
स्त्रीवपन विधि - ४४
समान क्रिया विचार
संन्यासयोग - २२
शिवराज प्रशस्ती
यज्ञोपविते - १२