संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - स्मृती

भट्टोजी दीक्षीत 
३२८ स्मृ. २८

भट्टोजी दीक्षित 
३२८ स्मृ. ३१

भट्टोजी दिक्षीत
३२८ स्मृ. ६१

भट्टोजी - अशौचप्रकार 
३२८ स्मृ. ३६

बृहस्पती स्मृती
३२८ स्मृ. ९

बृहत्पाराशर स्मृती
३२८ स्मृ. ८