मराठी विभाग - गद्य - मराठी (बखर)

हेमाडपंतांची नीति
४९/१३४ (८९३)
सवाई माधवरावांकरीता
४९ ब १२४ (८८३)
श्रौत
४९ / १२० (८७९)
वेताळ पंचविशी
४९/१०१ (८६०) भाग १
वेताळ पंचविशी
४९/१०१ (८६०)  भाग २
विवेक सार
४९/९४ (८५३)