त्र्यंबकी अशौचनिर्णय 
३२८ स्मृ. ३४

Related Articles