मराठी विभाग - काव्य - मराठी

516-Pa102-102-Rukmini Swayamvar
रुक्मिणी स्वयंवर
५१६ / प. १०२ (१०२)
516 P-79(79) Rukmini vilas
रुक्मिणी विलास
५१६ प ७९(७९)
516P 78(78) Rassostva
रासोत्सव
५१६ / प ७८ (७८)
516 P-77(77) Raskrida
रासक्रिडा
५१६ / प ७७(७७)
516 P-74 (74) Ramayantil Veche
रामायणांतील वेचें
५१६ / प ७४(७४)
516 P-72(72) Ram Jannma
रामजन्म
५१६ प ७२(७२)