मराठी विभाग - काव्य - मराठी

516-Pa204-204-Vividha Kavye
विविध काव्यें
५१६ / प. २०४ (२०४)
516-Pa202-202-Vividha Kavya
विविध काव्ये
५१६ / प. २०२ (२०२)
516-Pa168-168-Pade
विठ्ठलाची गाणी
५१६ / प. १६८ (१६८)
516-Pa219-219-Vaman Kavya Sangrah
वामन काव्य संग्रह
५१६ / प. २१९ (२१९)
516-Pa117-117-Van Sudha
वनसुधा
५१६ / प. ११७ (११७)
516-Pa163-163-Lavnya Aartya Sholk
लावण्या, आरत्या
५१६ / प. १६३ (१६३)