मराठी विभाग - काव्य - मराठी

516-Pa191-191-Anek Prakarane
गीता, मनाचे श्लोक
५१६ / प. १९१ (१९१)
516-Pa193-193-Anek Prakaranache Baad
प्रकरणांचे बाड
५१६ / प. १९३ (१९३)
516-Pa200-200-Anek Kavye
अनेक काव्ये
५१६ / प. २०० (२००)
516-Pa188-188-Anek Kavye
अनेक काव्ये
५१६ / प. १८८ (१८८)