मराठी विभाग - वेदान्त

434-Ve112-368-Panchi Karan
पंचीकरण
४३४ वे. ११२ (३६८)
434-Ve111-367-Panchi Karan
पंचीकरण
४३४ वे. १११ (३६७)
434-Ve9-265-Amrutanubhav
पंचसमासी
४३४ वे. १०९ (३६५)
434-Ve100-356-Niranjan Bhedushashtra
नीरंजन भेदुशास्त्र
४३४ वे. १०० (३५६)
434-Ve99-355-Nirgun Sagun Dhyan
निर्गुन सगुण ध्यान
४३४ वे. ९९ (३५५)
434-Ve97-353-Nigam Saar
निगम सार
४३४ वे. ९७ (३५३)