संस्कृत विभाग - पुराणोक्त - पूजा

षोडशश्लोकी मानसपूजा 
११६
शंकराचार्य देवी पूजा
१११
दक्षिणकाली पूजा
४०
त्रिपूरा पूजनक्रम
३२
त्रिपूरसुंदरी पूजा 
३३