फारसी विभाग - पत्रे - फारसी - मराठी - मोडी

 bk-image1
शिराळे व इतर पाच ठाण्याची ठाणेदारी
 bk-image1
बाजीराव पंडित प्रधान यांच्या आज्ञाप्रत्रावरून
 bk-image1
फारसी मजकूर
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ९९
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ९८
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ९७