मराठी विभाग-याज्ञिकी ग्रंथ

सोमवती पूजा
६१८ / ५ (९१४)
संगीत सत्यनारायण
६१८ / ६ (९१५)
कुंड मार्तंड
६१८ / ४ (९१३)
कुंड निर्माण
६१८ / ३ (९१२)
आन्हिक कर्म प्रकाश
६१८ / २ (९११)
अनंत व्रत
६१८ / १ (९१०)