संस्कृत विभाग - संन्यास पद्धती

समाधि उत्सर्ग प्रयोग
सप्तसुत्रचत्वारी संध्या
संन्यास पद्धती
श्रीअच्युताश्रमस्यन्यास
पंचमाश्रम निरूपणम्
१०