मोडी विभाग - मोडी

पुरंदरे दप्तर
हिशोब व गावाविषयीची पत्रे
पुरंदरे दप्तर
सुभा पुणे
पुरंदरे दप्तर
श्रीनीवास पंडीत प्रतिनिधी
पुरंदरे दप्तर
शिक्का नसलेली पत्रे
पुरंदरे दप्तर
शाहू फत्तेसींग भोसले
पुरंदरे दप्तर
विक्रम बत्तीसी 
४१० पु. १३५ (५९६)