rs khand1 
   समग्र राजवाडे खंड १
   पृष्ठ संख्या : ४७२
   किंमत : रु. ३५०/-  डॉलर : २०
   अनुक्रमणिका
   नुमना पाने
rsamagra s khand2     समग्र राजवाडे खंड २
   पृष्ठ संख्या : ५१२
   किंमत : रु. ३५०/-  डॉलर : २०
   अनुक्रमणिका
   नुमना पाने
rsamagra s khand3     समग्र राजवाडे खंड ३
   पृष्ठ संख्या : ४७४
   किंमत : रु. ३५०/-  डॉलर : २०
   अनुक्रमणिका
   नुमना पाने
rsamagra s khand4     समग्र राजवाडे खंड ४
   पृष्ठ संख्या : २८०
   किंमत : रु. ३५०/-  डॉलर : १८
   अनुक्रमणिका
   नुमना पाने
rsamagra s khand5     समग्र राजवाडे खंड ५
   पृष्ठ संख्या : ४३३
   किंमत : रु. ३५०/-  डॉलर : २०
   प्रस्तावना
   नुमना पाने
rsamagra s khand6     समग्र राजवाडे खंड ६
   पृष्ठ संख्या : ४९०
   किंमत : रु. ३५०/-  डॉलर : २०
   अनुक्रमणिका
   नुमना पाने