संस्कृत विभाग - स्तोत्र - संस्कृत

गंगा सहस्त्रनाम
६१८ - स्तो. ३१२
गंगा सहस्त्रनाम
६१८ - स्तो. ३११
गंगा सहस्त्रनाम
६१८ - स्तो. ३१०
गंगा लहरी
६१८ स्तो-६२
गंगा तरंगमाला (संपूर्ण)
६१८ स्तो-५२
खड्गमाला स्तोत्र
६१८ स्तो-२८