शंकराचार्यकृत गंगाष्टक
६१८ स्तो. २६४

Related Articles