सूर्य सहस्त्रनामावली
६१८ स्तो. ३९९

Related Articles