सर्वमंत्रोत्क्लील स्तोत्र
६१८ स्तो. २२९

Related Articles