मराठी विभाग - महात्म्य

विश्वकर्मा महात्म्य
६१९ / २० (९४७)
मुखमासित ब्राम्हण
६१९ / १९ (९४६)
मल्हारी महात्म्य
६१९ / १८ (९४५)
पांडूरंग महात्म्य
६१९ / १७ (९४४)
पांडूरंग महात्म्य
६१९ / १४ (९४१)
पांडुरंग महात्म्य 
६१९ / १६(९४३)