मराठी विभाग - महात्म्य

पांडुरंग महात्म्य
६१९ / १५ (९४२)
पांडुरंग महात्म्य
६१९ / १३ (९४०)
निर्मळ महात्म्य
६१९ / १२ (९३९)
देवी महात्म्य
६१९-११(९३८)
त्र्यंबक महात्म्य
६१९ / १० (९३७)
तापी महात्म्य
६१९ / ९ (९३६)