संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र

त्रुटीत ग्रंथ - १०
त्रिंशत श्लोकी
तीर्थविधी - ८०
तिर्थविधि - ७६
तिर्थविधि - ७५
जलाशयोत्सर्ग मयूरव