संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र

प्रतिष्ठा मयूरव
प्रतिमणि ग्रंथीका - ३२
पंचमारण्यकम
संकल्प व त्यास - १९
नारायण प्रयोग -३७९१
नारायण - धर्मप्रवृत्ती