संस्कृत विभाग - कोश

दक्षिणामुर्तीकृत
८५
दक्षिणमूर्ती कृत
८४
तंत्रकोश
१५
त्रुटीत पत्रे
२७
एकाक्षरी निघंटक
१३
एकाक्षरी कोश
१२