संस्कृत विभाग - प्रयोग

ग्रहयज्ञ प्रयोग 
६०
ग्रहमख 
६२
आराधन प्रयोग
आराधन प्रयोग
१७