मोडी विभाग - मोडी

पुरंदरे दप्तर
रघोजी भोसले
पुरंदरे दप्तर
यादी पत्रे
पुरंदरे दप्तर
मौजे हरणी (निरधडी)
पुरंदरे दप्तर
मौजे वासोरे
पुरंदरे दप्तर
मौजे वाकळी कासेगाव
पुरंदरे दप्तर
मौजे वसाडी नोखेरे (वराड)