मोडी विभाग - मोडी

पुरंदरे दप्तर
मौजे वसाडी
पुरंदरे दप्तर
मौजे वरसोली
पुरंदरे दप्तर
मौजे मुकरठी प्रो. सुपे
पुरंदरे दप्तर
मौजे मच्छिंद्र चिंचोणी
पुरंदरे दप्तर
मौजे भोरगाव
पुरंदरे दप्तर
मौजे बोरी प्रो. सांगवी बावर