संस्कृत विभाग - संस्कृत

परभू जाती निर्णय 
सातारा महाराज दफ्तर
पंजीकरण पोथी
पंचसूक्तानी 
पंचसूक्त 
६५
पंचसुक्त
६०
न्यायरत्न