संस्कृत विभाग - संस्कृत

व्याख्या ज्ञान
२०
वैश्यदेव
४८
वैराग्य शतक प्रारंभ
४५
वैद्यरहस्य

वास्तुशांत
५०
वामनसूक्त
२५ - अ