मराठी विभाग - गद्य - मराठी (बखर)

पानसि यांची हकीगत
४९ / ४३ (८०२)
नागपूरकर भोसल्यांची
४९ ब ३० (७८९)
 49-B29(788) Nagpurkar-Bhosle-Bakhar-1
नागपूरकर भोसल्यांची
४९ ब २९ (७८८)
गुरुचरित्र बखर
४९ / ब १९ (७७८)
गीतापद बोधीनी
४९ / १७ (७७६)