मराठी विभाग - गद्य - मराठी (बखर)

वाक्य वृत्ती
४९/९२ (८५१)
रामदेवांचे राज्य
४९ ब ८३ (८४२)
मालवण किल्ल्याची
४९ ब ६८ (८२७)
महीकावतीची बखर
४९ ब ६६ (८२५)
मराठी गद्य
४९/ ६४ (८२३)
बापू गोखले
४९ / १३७ (८९६)