संस्कृत विभाग - स्मार्त

स्नानसुत्रे - ४० 

महान्यास (त्रुटीत) १९ 

पुरुषसुक्त न्यास -१६

नवग्रह मंत्र जप - २२