संस्कृत विभाग - स्मार्त - विधी

धातूमुर्ती प्रतिष्ठा विधि
८५
दत्तकपुत्रदान विधि
७९
दत्तक विधि
७८
घटस्फोट विधि
७२
घटस्फोट विधि
७१
घटस्फोट विधि