मराठी विभाग - कोश

ज्ञानेश्वरी कोश 
३७ + ५ (९०५)
अमर कोशाची टीका
३७ + १ (९०१)