मराठी विभाग - आरत्या

भवानीची आरती
६१९ / १० (६२९)
परशुरामाची आरती
६१९ / ९ (६२८)
गंगेची आरती
६१९ / ८ (६२७)
अनेक आरत्या
६१९ / ६ (६२५)
अंबेची आरती
६१९ / ७ (६२६)