संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - प्रायश्चित

नागोजी दीक्षीतकृत
६१८ प्रा-१२

दशपूर्ण मास प्रायश्चित
६१८ प्रा-३

इष्टिप्रायश्चित्तानी
६१८ प्रा-२

अनंतनष्टदोश
६१८ प्रा-१