संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - प्रायश्चित

प्रायश्चित प्रकरण
६१८ प्रा-३३

प्रायश्चित 
६१८ प्रा-९

प्रायश्चित
६१८ प्रा-३०

प्रायश्चित
६१८ प्रा-११

प्रायश्चित 
६१८ प्रा-१०

प्रधानात्पाक व्रातलोप ६१८ प्रा-१३