दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - इतिहास

चंपुरामायण

४१० पु. २५

 bk-image1

क-हाडच्या गीझरे
यांची हकीकत

संग्रहरामायण

४१० पु. ८६

 bk-image1

परभू वृत्त

शामराज नी. रोजेकर

शके १५७४ मधील महजर

 bk-image1

पेशवाईच्या उत्तरकालाची

   

मराठी विभाग : इतिहास