दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - वेदान्त

पंचरत्नी गीता
१९
उत्तरगीता अध्याय
४६४ / ६
अवधूत गीता
४६४ / २
गौडपाद उत्तरगीता
४६४ / ७
अवधूत गीता
४६४ / ३
उत्तर गीता (टीकेसह)
४६४ / ८
शंकराचार्य - आत्मबोध
४६४ / ४
अपरोक्षानुभूती
४६४ / ९
आत्मज्ञानोपदेश विधि
४६४ / ५
गणेश गीता
४६४ / ०९
   

संस्कृत विभाग : वेदान्त  

   पंचरत्नी गीता - १९
   अवधूत गीता - ४६४ / २
   अवधूत गीता - ४६४ / ३
   शंकराचार्य - आत्मबोध - ४६४ / ४
   आत्मज्ञानोपदेश विधि - शंकराचार्य - ४६४ / ५
   उत्तरगीता अध्याय - ४६४ / ६
   गौडपाद उत्तरगीता व्याख्या - ४६४ / ७
   उत्तर गीता (टीकेसह) - ४६४ / ८
   अपरोक्षानुभूती - शंकराचार्य कृत - ४६४ / ९
   गणेश गीता (छापील) - ४६४ / ०९
   गणेश गीता - ४६४ / १०
   गणेशगीता - गणेशदासकृत - ४६४ / ११
   गीता फलश्रुती - ४६४ / १३
   शंकराचार्य गीता भाष्य - ४६४ / १४
   भगवद्गीता शांकर भाष्य - ४६४ / १५
   श्रीगुरुगीता - ४६४ / १६
   गुरुगीता - ४६४ / १७
   शंकराचार्य डुकरी पुराण - ४६४ / १८
   तैतीरीय शांकरभाष्य टीप्पनम् - ४६४ / १९
   पंचरत्नगीता - ४६४ / २१ (विष्णू सहस्त्रनाम)
   पंचरत्नगीता - ४६४ / २१ (भगवद्गीता)
   भगवद्गीता - ४६४ / २२
   प्रश्नोत्तर रत्नमाला - ४६४ / २३
   पांडव गीता - ४६४ / २४
   पांडव गीता - ४६४ / २५
   माधवाचार्य-ब्रम्हगीता तात्पर्य  - ४६४ / २६
   ब्रम्हचिंतनीका - ४६४ / २७
   ब्रम्हमीमांसा - चतुःसुत्री - ४६४ / २८
   भगवद्गीता - ४६४ / २९
   भगवद्गीता - ४६४ / ३०
   चार्वाकादी नानामतविवरण - ४६४ वे. ५९
   मुक्तीमताणी - ४६४ वे. १२०
   सप्तशती - क-हाड काजी - ६१८ स्तो. २७४
   गणेश गीता - ६१८ स्तो. २९९
   गुरुगीता - १०६