दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मो़डी विभाग-गद्य - मराठी - मोडी (बखर)

शंभू शरमा बखर
२५
762
उदेपूरची बखर
४९ / ब (७६२)
410-Pu 156 (617) Damajichi Hakigat
दामाजीची हकीगत
४१० पु. १५६ (६१७)
एकनाथ वंश परंपरा
४९ / ४ (७६३)
   

मोडी विभाग : बखर  

   शंभू शरमा बखर (अपूर्ण) - २५
   दामाजीची हकीगत - ४१० पु. १५६ (६१७)
   उदेपूरची बखर - ४९ / ब (७६२)
   एकनाथ वंश परंपरा - ४९ / ४ (७६३)
   अंताजी माणकेश्वर बखर - ४९ ब ५(७६४)
   अंताजी माणकेश्वर बखर - ४९ ब ६(७६५)
   क-हाडच्या गणपतीची बखर - ४९/ब ७(७६६)
   राजा कागासूराची बखर - ४९ ब ८ (७६७)
   काशीखंड बखर - ४९ ब ९ (७६८)
   काशीखंड बखर - ४९ ब १०(७६९)
   चिटणीसांची पूर्व पीठीका - ४९ / २१ (७८०)
   केदारलिंगाच्या बखर - ४९ ब १२ (७७१)
   खर्ड्याची बखर - ४९ / ब १४ (७७३)
   खर्ड्याची बखर - ४९ ब १५ (७७४)
   खंडोबा म्हाळसा लग्नाची बखर-४९ / १६(७७५)
   गीता बखर - ४९ ब १८ (७७७)
   चमत्कारीक गोष्टी - ४९ / २० (७७९)
   चंद्रहास्याची बखर - ४९ ब २२ (७८१)
   जनमेजयाची बखर - ४९ ब २३ (७८२)
   जीवन्मुक्त - ४९ / २४ (७८३)
   द्वैविध्यप्रकार- बखर -४९ ब २७(७८६)
   नळराजाची बखर - ४९ / २८ (७८७)
   नारायणरावाची बखर - ४९ ब ३२ ( ७९१)
   नारायण व्यवहार शिक्षा - ४९ ब ३३ (७९२)
   नारायण व्यवहार शिक्षा - ४९ ब ३४ (७९३)
   नारो निलकंठ मुजुमदार - ४९ ब ३५ (७९४)
   पत्रांचे मायने - ४९ / ३७ (७९६)
   पानिपतची बखर - ४९ ब ३९ (७९८)
   पानिपतची बखर - ४९ ब ४० (७९९)
   पानिपतची बखर - ४९ ब ४१ (८००)
   पातशहाच्या गोष्टी - ४९ / ४२ (८०१)
   पुरंदरे यांची हकीगत - ४९ / ४४ (८०३)
   पुरंदरे यांची हकीगत - ४९ / ४५ (८०४)
   पेशवे बखर - ४९ / ब ४९ (८०८)
   बेळगावच्या किल्ल्याची - ४९/५५ (८१४)
   भारताच्या बखरी - ४९ ब ५८ (८१७)
   भागवत बखर - ४९ ब ५९ (८१८)
   भागवत बखर - ४९ ब ६० (८१९)
   भीमसिंग राजपुत्राची बखर - ४९ ब ६१ (८२०)
   भोज राजाची बखर - ४९ ब ६२ ( ८२१)
   भोसल्यांची बखर - ४९ ब ६३ (८२२)
   मराठे शाहीची हकीगत - ४९ / ६५ (८२४)
   मारुतीची बखर - ४९ ब ६७ (८२६)
   मेस्तक - ४९ ब ६९ (८२८)
   मेस्तक - ४९ / ७० (८२९)
    -  मेस्तक - भाग १
    -  मेस्तक - भाग २
   यक्ष प्रश्नांची बखर - ४९ ब ७१ (८३०)
   योगवासिष्ठाची बखर - ४९ ब ७२ (८३१)
   राजाराम महाराजांची बखर - ४९ ब ७३ (८३२)
   रामचंद्राची बखर - ४९ ब ७४ (८३३)
   रामचंद्राची बखर - ४९ ब ७५ (८३४)
    - श्रीकृष्णाची बखर
    - श्रीरामचंद्राची बखर
    - श्रीकृष्णाचे कीर्तन
    - रामचंद्र पंत अमात्य अज्ञापत्र - ४९ / ७६(८३५)
    - रामचंद्र पंत अमात्य अज्ञापत्र - ४९ / ७७(८३६)
   रामदास स्वामींची बखर - ४९ ब ७८ (८३७)
   - पाने ९ ते २४
   - प्रकरण ३
   - प्रकरण ४
   - प्रकरण ६
   - प्रकरण ९
   - प्रकरण ११
   - प्रकरण १२
   - प्रकरण १३
   रामदास स्वामींची बखर - ४९ / ब ७९ (८३८)
   रामदास स्वामींची बखर - ४९ ब ८० (८३९)
   रामदास स्वामींची बखर - ४९ ब ८१ (८४१)
   रामदास स्वामींची बखर - ४९ ब ८२ (८४१)
   रामपुरा महालाची हकीगत - ४९ / ८४ (८४३)
   रामायणाची बखर - ४९ ब ८५ (८४४)
   रास्ते यांची हकीगत - ४९ / ८८ (८४७)
   लव आणि कुश यांची हकीगत - ४९/८९ (८४८)
   लिंगायताची हकीगत - ४९/९१ (८५०)
   वामनाची बखर - ४९ ब ९३ (८५२)
   विठ्ठल शिवदेव विंचूरकर - ४९/९५ (८५४)
   विक्रम बत्तीशी बखर - ४९ ब ९६ (८५५)
   विक्रम बत्तीशी - ४९/९७(८५६)
   वेताळ पंचविशी - ४९/९८ (८५७)
   वेताळ पंचविशी (अपूर्ण) - ४९/९८
   वेताळ पंचविशी - ४९/९९ (८५८)
   वेताळ पंचविशी - ४९/१०० (८५९)
   शालीवाहनाची बखर - ४९ ब १०२ (८६१)
   थोरले शाहु महाराजांची बखर-४९ ब १०३ (८६२)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब १०४ (८६३)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब १०५ (८६४)
   शिवाजी महाराजांचे प्रकरणात्मक चरित्र
     ४९ ब १०६ (८६५)
    - प्रकरण १
    - प्रकरण २
    - प्रकरण ३
    - प्रकरण ४
    - प्रकरण ५

    - प्रकरण ६

    - प्रकरण ७
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब १०७ (८६६)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब १०९ (८६८)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब ११० (८६९)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब १११ (८७०)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब ११२ (८७१)
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब ११३ (८७२)
   शिवाजी महाराजांची बखर- ४९  ब ११४ (८७३)
   दोन अपूर्ण बखरी - ४९ / ११४ - ब
    -  बखर १
    -  बखर २
   यादी कदम बांडे
   शिवाजी महाराजांची बखर - ४९ ब ११५ (८७४)
   शिवाजीची सभासदी बखर - ४९ ब ११६(८७५)
   शुक बहात्तरी बखर - ४९ ब ११७ (८७६)
   शुक बहात्तरी बखर - ४९ ब ११८ (८७७)
   श्रावणाची बखर - ४९ ब ११९ (८७८)
   सन १८१६ / १८१७ या साल-  ४९ / १२१ (८८०)
   सवाई माधवराव बखर - ४९ ब १२२ (८८१)
   सवाई माधवराव बखर - ४९ ब १२३ (८८२)
   सवाई माधवराव बखर - ४९ ब १२५ (८८४)
   सिंहासन बत्तीशी बखर - ४९ ब ८२६ (८८५)
   सोनपत पानपतची बखर - ४९ ब १२७ (८८६)
  - प्रकरण १
  - प्रकरण २
   सोनपत पानपतची बखर - ४९ ब १२८ (८८७)
   सोनपत पानपत लढाईची  - ४९ / १२९ (८८८)
   सारीका - शतक ४९ / १३० (८८९)
   संभाजी महाराज यांची बखर - ४९ ब १३१ (८९०)
   संभाजी महाराज यांचे चरित्र - ४९ ब १३२ (८९१)
   होळकर घराण्याचा इतिहास - ४९ / १३३ (८९२)
   हरहुन्नर कलासंग्रह - ४९ / १३५ (८९४)
   पदांची यादी - ४९ / १३६ (८९५)
   मराठा साम्राज्याची बखर - ४९ / ब १३८ (८९७)
   पानीपतची बखर - ४९ ब १३९ (८९८)
   पानिपतची बखर - ४९ ब १४० (८९९)
   पानीपतची बखर - ४९ ब १४१ (९००)
   हितोपदेश - १२५३
   चित्रगुप्त बखर
   माधवराव रास्ते यांची हकीगत - शके १७३५
   जमाबंदी, गोषवारा परगणे सुलताणपूर - १२०४
   खर्ड्याची बखर - ४९ / ब १३ (७७२)