दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

फारसी विभाग - पत्रे - फारसी - मराठी - मोडी

क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक २
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ८
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ३
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ९
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ६
क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक १०
   

फारसी विभाग : पत्रे - फारसी  

   बाजीराव पंडित प्रधान यांच्या आज्ञाप्रत्रावरून
   फारसी मजकूर
   क-हाड काजी पत्रे - (एकूण ६६ पत्रे)
   - पत्र क्रमांक २
   - पत्र क्रमांक ३
   - पत्र क्रमांक ६
   - पत्र क्रमांक ८
   - पत्र क्रमांक ९
   - पत्र क्रमांक १०
   - पत्र क्रमांक १२
   - पत्र क्रमांक १६
   - पत्र क्रमांक १७
   - पत्र क्रमांक १९
   - पत्र क्रमांक २१
   - पत्र क्रमांक २२
   - पत्र क्रमांक २३
   - पत्र क्रमांक २४
   - पत्र क्रमांक २५
   - पत्र क्रमांक २७
   - पत्र क्रमांक २९
   - पत्र क्रमांक ३२
   - पत्र क्रमांक ३३
   - पत्र क्रमांक ३७
   - पत्र क्रमांक ३८
   - पत्र क्रमांक ३९
   - पत्र क्रमांक ४०-४१
   - पत्र क्रमांक ४२
   - पत्र क्रमांक ४३
   - पत्र क्रमांक ४३-१
   - पत्र क्रमांक ४४
   - पत्र क्रमांक ४५
   - पत्र क्रमांक ४८
   - पत्र क्रमांक ४९
   - पत्र क्रमांक ५३
   - पत्र क्रमांक ५६
   - पत्र क्रमांक ५७
   - पत्र क्रमांक ५८
   - पत्र क्रमांक ६०
   - पत्र क्रमांक ६१
   - पत्र क्रमांक ६२
   - पत्र क्रमांक ६५
   - पत्र क्रमांक ६७
   - पत्र क्रमांक ७१
   - पत्र क्रमांक ७५
   - पत्र क्रमांक ७७
   - पत्र क्रमांक ७८
   - पत्र क्रमांक ७९
   - पत्र क्रमांक ८०
   - पत्र क्रमांक ८२
   - पत्र क्रमांक ८४
   - पत्र क्रमांक ८५
   - पत्र क्रमांक ८६
   - पत्र क्रमांक ८७
   - पत्र क्रमांक ८८
   - पत्र क्रमांक ८९
   - पत्र क्रमांक ९०
   - पत्र क्रमांक ९१
   - पत्र क्रमांक ९२
   - पत्र क्रमांक ९३
   - पत्र क्रमांक ९५
   - पत्र क्रमांक ९७
   - पत्र क्रमांक ९८
   - पत्र क्रमांक ९९
   - पत्र क्रमांक १००
   - पत्र क्रमांक १०१
   - पत्र क्रमांक १०२
   - पत्र क्रमांक १०३
   - पत्र क्रमांक १०५
   - पत्र क्रमांक १०८
   शिराळे व इतर पाच ठाण्याची ठाणेदारी