दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

क-हाड काजी पत्रे ३९

क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक ३९